+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Medzinárodné právo

V tejto kategórii sa nachádza 323 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Európska únia
Európska únia
Ľudmila Lipková
Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť sa so širokou škálou problematiky v koncipovanom projekte; v sociálno-politickom vnútornom a integračnom procese uplatňovanom v rámci EÚ. Autori v štruktú...
€ 15.60 € 14.06
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Irena Hudecová; Anna Cyprichová; Ivan Makatura
Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupin...
€ 60.00 € 45.63
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
Jozef Čentéš
Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej monografii je venovaná pozornosť odpočúva...
€ 36.00 € 29.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)
Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)
Ján Klučka
V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného práva, zodpovednosť a s...
€ 15.00 € 6.25
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie
Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie
Peter Ondruš
Monografia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom. Poskytuje komplexný prehľad o zdravotníckych systémoch viac ako 60 krajín sveta. Úvodná kapitola popisuje základné charakteristiky systémov, metódy ich posudzovania, ako aj nástroje na ich modernizáciu...
€ 12.40 € 8.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní humanitární právo
Mezinárodní humanitární právo
Ondřej; Šturma; Bílková; Jílek a kol.
Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které reguluje ozbrojen...
€ 47.32 € 42.07
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár
Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár
Katarína Janurová; Paulína Mareková
Fondy Európskej únie sú nepochybne šancou pre moderné Slovensko. Od roku 2014 začalo nové programové obdobie, ktorým došlo k zmene viacerých pravidiel implementácie fondov EÚ podľa nových nariadení EÚ. Preto aj ponúkaný komentár k zákonu č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štr...
€ 24.50 € 9.85
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
Dagmar Fillová; Miloš Hrvol
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresovan...
€ 45.00 € 36.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Insolvenční zákon - 3. vydání
Insolvenční zákon - 3. vydání
Moravec Hásová;
Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již podnikatele ne...
€ 117.03 € 93.92
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ľudské práva
Ľudské práva
Arnd Pollmann
Slovenský preklad práce Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka svojou komplexnosťou právneho a filozofického výkladu ľudských práv nemá na slovenskom a českom knižnom trhu obdobu. Encyklopedický spôsob, ktorým túto prácu spracovalo približne 50 nemeckých ústavnoprávnych, ekonomicko- a  filozo...
€ 19.00 € 14.20
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cezhraničná spolupráca štátov V4
Cezhraničná spolupráca štátov V4
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo – Trnava – Komárno – Svätý Peter – Búč. Riešenie regionálnych problémov, regionálny rozvoj a regionálna politika, realizácia cezhraničnej spolupráce SR v rámci krajín V4.... V zborníku je zaradených 16 príspevkov.
€ 10.32 € 8.33
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach
Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach
Iain Cameron
Kniha, vydaná v roku 2000, vysvetľuje pôvod, štruktúru a fungovanie systému ochrany ľudských práv, vytvoreného Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Analyzuje zloženie a funkcie nového Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý bol zriadený, keď Protokol 11 Dohovoru nadob...
€ 16.00 € 11.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Miluše Hrnčiříková
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v květnu 2017 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny v sekci zaměřené na mezinárodní právo soukromé. Autoři se ve třinácti odborných statích zabývají aktuálními otázkami...
€ 13.05 € 9.74
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
Bohumil Poláček
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a část druhou, nazvanou Kapitoly z mezinárodního dopr...
€ 39.60 € 32.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné právo verejné - Druhá časť
Medzinárodné právo verejné - Druhá časť
Juraj Jankuv; Dagmar Lantajová; Kristián Blaškovič; Tomáš Buchta; Daniel Arbet
Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších osobitných odvetví medzinárodného práva verejného v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Z uvedených odvetví je v učebnici začlenené primárne medzinárodné právo územných režimov, zahŕňajúce režimy štátneho úze...
€ 23.03 € 18.22
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému, 5.vydání
Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému, 5.vydání
Jiří Malenovský
Učebnice se zabývá pojmem a vývojem mezinárodního práva, jeho poměrem k právu vnitrostátnímu a vztahem k navazujícím jevům a normativním systémům. Čtvrté opravené a doplněné vydání.
€ 31.05 € 3.48
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Římské právo
Římské právo
Jaromír Kincl; Valentin Urfus; Michal Skřejpek
Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rzobor práv soukromých, tj. práva rodinného a majetkového. Nově je zařazena partie ...
€ 23.03 € 19.80
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání
Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání
Ivo Šlosarčík
Kniha Právní a politický systém Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2017. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím a soudnímu systému. Ve druhé části je vysvětlen zejména proces ekonomické dimenze evropské integrace – v...
€ 24.75 € 20.13
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do mezinárodního práva soukromého
Úvod do mezinárodního práva soukromého
Naděžda; Valdhans Jiří; Drličková Klára; KyselovskáTereza Rozehnalová
Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního. Učebnice začíná úvodním vstupem do problema...
€ 16.74 € 13.48
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nariadenie Brusel I
Nariadenie Brusel I
Pavel Lacko
Napriek tomu, že Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie pred takmer 12 rokmi a tzv. bruselský systém určovania právomoci a uznávania a výkonu rozhodnutí súdov v občianskych a obchodných veciach sa stal súčasťou nášho právneho systému, dosiaľ nebola tejto problematike v odbor...
€ 24.50 € 19.75
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nesporná řízení III
Nesporná řízení III
Karel Svoboda
Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha je orientována...
€ 21.15 € 16.81
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Elvíra Zuzana; Ungerová Šidlová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 16.90 € 15.89
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nepeňažná exekúcia
Nepeňažná exekúcia
Peter Molnár
Nepeňažná exekúcia je dielom, v ktorom sa originálnym spôsobom spojili poznatky právnej (súdnej a exekútorskej) praxe s výsledkami vedeckého skúmania tohto razantného spôsobu núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Autor vytvára, po prvýkrát v slovenskej právnickej spisbe, teoretické základy ...
€ 19.00 € 15.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár
Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár
Fiačan; Kerecman; Baricová; Hellenbart; Sedlačko a kolektív
Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho predpisu. Početný autorský kolektív, zložený z predstaviteľov advokátskej a justičnej praxe, je zárukou odbornosti a rele...
€ 39.00 € 31.86
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Karuselové podvody
Karuselové podvody
Michal Šefčík
Publikace analyzuje současná opatření proti karuselovým (kolotočovým) podvodům v rámci Evropské unie a porovnává je mezi sebou. Jejím cílem je navrhnout legislativní řešení, resp. vybrat taková, která by tyto podvody vymýtila.
€ 8.55 € 6.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní trestní soud (2005-2017)
Mezinárodní trestní soud (2005-2017)
Ondřej Svaček
Mezinárodní trestní soud (MTS) oslavil v roce 2017 své 15. narozeniny. Předkládaný titul je prvním obsáhlejším a ucelenějším česky psaným zpracováním dosavadní rozhodovací praxe tohoto historicky prvního univerzálního mezinárodního trestního tribunálu. Text je rozdělen do dvou hlavních částí. V p...
€ 18.33 € 14.49
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné právo súkromné, 2. vydanie
Medzinárodné právo súkromné, 2. vydanie
kolektív autorov
Od prvého vydania učebnice Medzinárodného práva súkromného uplynulo päť rokov, počas ktorých slovenské medzinárodné právo súkromné zaznamenalo celý rad zmien. Tieto zmeny majú pôvod vo vnútroštátnom práve (nepochybný vplyv Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku na odvetvi...
€ 55.00 € 44.82
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cezhraničné dedenie
Cezhraničné dedenie
Miriam Imrich Breznoščáková
Publikácia o cezhraničných dedičstvách poskytuje komplexný výklad najdôležitejších ustanovení kolíznych noriem s cezhraničným prvkom v súčasnej národnej právnej úprave Slovenska, ako aj výklad najdôležitejších ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozho...
€ 15.00 € 12.05
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo medzinárodných organizácií
Právo medzinárodných organizácií
Jozef Valuch; Michaela Rišová; Radoslav Seman
Učebnica približuje najvýznamnejšie aspekty skúmanej problematiky, od základných poznatkov cez historické súvislosti až po najvýznamnejšie medzinárodné vládne organizácie súčasnosti, doplnené inštitúciami a zoskupeniami charakterizujúcimi nadnárodnú spoluprácu. Poznatky uvedené v publikácii refl...
€ 39.00 € 32.04
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európska únia alebo Federácia národných štátov?
Európska únia alebo Federácia národných štátov?
Jozef Mihalik
V publikácii sa autor zasadzuje za formovanie európskeho modelu sociálno-ekonomického rozvoja vyúsťujúceho do európskej federácie národných štátov realizovaním politickej únie paralelne s bankovou, finančnou, fiškálnou a hospodárskou úniou. Vo svojich prístupoch a metódach ponúka možné riešenie ...
€ 15.99 € 13.18
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Montrealská úmluva
Pavel Sedláček
Publikace Montrealská úmluva rozebírá právní otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou, regulovanou od roku 1999 novou mezinárodní úmluvou nahrazující původní Varšavskou úmluvu z roku 1929. V současné době je stranou Montrealské úmluvy okolo 130 států, jde tedy o úmluvu se skutečně celosvě...
€ 29.14 € 21.58
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Průmyslové právo v praxi
Průmyslové právo v praxi
Josef Zíma
Publikace o prumyslovém právu v praxi je svěžím dílkem Ing. Josefa Zimy, zkušeného odborníka a předsedy Asociace rozvoje invencí a duševního vlastníctví (ARID). Publikaci lze doporučit všem těm, kteří se o tuto problematiku začínají vážněji zajímat, ale také každému, kdo si chce rozšířit své obz...
€ 6.49 € 4.85
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář
Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář
kolektív autorov
EKZ157 - Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář • Prakticky zaměřený komentář odhaluje možnosti aplikace nové právní úpravy. • Publikace klade důraz na podrobnou analýzu práva Evropské unie, v jehož světle je nutno jednotlivá ustanovení zákona vykládat. • Stranou pozornosti nezůstávají a...
€ 65.33 € 54.31
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy evropské konkurenceschopnosti
Základy evropské konkurenceschopnosti
Eva Klvačová; Jiří Malý; Karel Mráček
Řada manažerů si doplňuje či zvyšuje své vzdělání: je to nezbytná nutnost nejen pro další kariérní postup, ale pro získání aktuálních informací, potřebných pro každodenní práci. Závěrečným aktem, kterým sice skončí studijní období, ale který začíná mnohem dříve, je napsání a obhájení bakalářské, ...
€ 7.43 € 5.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Evropská úmluva o lidských právech
Evropská úmluva o lidských právech
Kmec; Kosař; Kratochvíl; Bobek
Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních principů výkladu jed...
€ 175.31 € 156.05
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí
Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí
Juraj Marušiak; Kamil Sládek; Peter Zelenák
Zborník obsahuje príspevky z rovnomennej medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v apríli 2004 v Smoleniciach. Je výsledkom spolupráce mladých vedeckých pracovníkov s renomovanými odborníkmi. Súčasnú integráciu európskeo kontinentu autori chápu ako dlhodobý proces s historickými koreňmi.
€ 15.34 € 9.43
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné vzťahy
Medzinárodné vzťahy
Jaroslav Straka; kolektív autorov
Publikáciu spracovaná od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z profesionálneho záujmu. Je napísaná spôsobom, ktorý svedčí o osobnej zainteresovanosti a ich dlhoročnom záujme o túto tému. Obsahuje prehľad o kreovaní a fungovaní vzťahov medzi subjekt...
€ 18.50 € 15.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní říční doprava
Mezinárodní říční doprava
Bohumil Poláček
Vzhledem ke značné šíři tématu se publikace zaměřuje na předmětnou úpravu především z pohledu České republiky coby subjektu mezinárodního práva veřejného. Přednostně se tak věnuje mezinárodním smlouvám ratifikovaným Českou republikou a vnitrostátní právní úpravě říční plavby na našem území. Publi...
€ 32.43 € 25.86
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - O Slovákoch a Maďaroch
O Slovákoch a Maďaroch
Viliam Fábry
100 otázok a 99 odpovedí Na poslednú otázku si odpovie čitateľ sám. Snahou autora a vydavateľa je, aby súbor odpovedí poskytol čitateľovi objektívny obraz o národnostnej problematike a predkladanými argumentami mu pomohol zorientovať sa v diskusiách a polemikách, ktoré sa k tejto téme a vtomto č...
€ 3.29 € 2.42
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pozice Ukrajiny v Euroasijském transportu ropy a zemního plynu
Pozice Ukrajiny v Euroasijském transportu ropy a zemního plynu
Andriy Ruban
Monografie se soustředí na teoretické a empirické analýzy toků ropy a zemního plynu v Euroasii a mapuje tranzitní pozici Ukrajiny v regionálním řetězci dodávek ropy a plynu. Cílem publikace je pokusit se objektivně zhodnotit možnosti euroasijské energetické integrace v rámci rozšíření evropského ...
€ 15.04 € 11.90
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 323 produktov na 9 stranách.

Kniha - GDPR pro praxi
€ 17.37€ 19.74
Kniha - Európska únia
€ 14.06€ 15.60
Kniha - Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
€ 45.63€ 60.00
Kniha - Ľudské práva
€ 14.20€ 19.00
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - 48 zákonů moci
€ 6.54€ 8.90
Kniha - Dve mince nádeje
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Modlitba za Černobyl
€ 11.38€ 15.46
Kniha - Černobyl
€ 14.11€ 18.71
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Ako nezomrieť na...
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Rodinná Biblia (zmenšená verzia)
€ 141.03€ 185.00
Kniha - Vidličky, lyžičky, nože
€ 9.99€ 12.99
Kniha - Vory - Ruská supermafia
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Zlodejka z Korintu
€ 8.15€ 10.90
€ 22.21€ 29.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Volali ma bitkár
€ 8.02€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 16.16€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
€ 4.93€ 12.90
Kniha - Gogo
€ 0.77€ 5.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.